Knihy, výzkumné práce

Arkin, H.: Handbook of Sampling for Auditing and Accounting. New York, McGraw-Hill 1963

Agresti, A: Categorical Data Analysis. John Wiley & Sons, New York 1990

Barnett, V.: Sample Survey. Principles and Methods. New York, Clarendon Press & Oxford Un. Press 1991

Bártová, H., Bárta, V.: Marketingový výzkum trhu. Economia, Praha 1991

Bishop, Y. M. M., Fienberg, S. E., Holland, P. W.: Discrete Multivariate Analysis Theory and Practice. The MIT Press, Cambridge 1980

Blatná, D.: Statistické aspekty terénních průzkumů II. VŠE, Praha 1994

Bolšev, L.N. –  Smirnov, N.V.: Tablicy matematičeskoj statistiki. Moskva, Nauka 1965

Brewer, K.R.W. – Hanif, M.: Sampling With Unequal Probabilities. Berlín, Springer-Verlag 1983

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha, SNTL/Alfa 1986

Čermák, V.: Diskrétní a spojitá rozdělení - vzorce, grafy, tabulky. Skripta. Praha, VŠE 1993

Čermák, V.: Výběrové statistické zjišťování. Praha, SNTL/Alfa 1980

Čermák, V.: Vybrané kapitoly z teorie výběrových šetření. Skripta VŠE. Praha, SPN 1974

Čermák, V.: Vybrané kapitoly z teorie výběrových šetření. II.díl. Skripta VŠE Praha. Praha, SPN 1984

Chung, J.H.  DeLury, D.B.: Confidence Limits for the Hypergeometric Distribution. Toronto, University of Toronto Press, 1950

Cochran, W. G.: Sampling Techniques, 3. vydání. New York, Willey 1977

Collins, B.T. – Graham, J.E.: Theory of Polykay Statistics with Applications to Survey Sampling. Knižnice "Carleton Mathematical Series", č. 85. Ottawa, Carleton University 1973

Cyhelský, L. Kahounová, J. Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Praha, Management Press 1996

Cyhelský, L., Kahounová, J., Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Management Press, Praha 1996 (1999)

David, F.N. – Kendall, M.G. – Barton, J.J.: Symmetric Functions and Allied Tables. Cambridge (U.K.), Cambridge University Press 1966

Desabie, J.: Théorie et practique des sondages, Paříž, Dunod 1966

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, Praha 1993

Fisher, R.A.: Contributions to Mathematical Statistics. Selected papers. New York, Wiley 1950

Hájek, J.: Sampling from a Finite Population. New York, Marcel Dekker 1981

Hájek, J.: Teorie pravděpodobnostního výběru s aplikacemi na výběrová šetření. Praha, Nakladatelství ČSAV 1960

Hájek, J.: Teorie výběru z konečných populací. Výzkumná práce č. 43. Praha, Výzkumný ústav sociálně ekonomických informací 1972

Hansen, M. H. – Hurwitz, W. N. – Madow, W.G.: Sample Survey Methods and Theory. New York, Wiley 1953

Hátle, J. Likeš, J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Praha, SNTL/Alfa 1972

Hebák, P. – Hustopecký, J..: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. Praha, SNTL/Alfa 1987

Herzmann, J., Novák, I., Pecáková, I.: Výzkumy veřejného mínění. VŠE, Praha 1995

Hindls, R., Hronová, S., Novák, I.: Analýza dat v manažerském rozhodování. Grada, Praha 1999

Janko, J.: Statistické tabulky. Praha, Nakladatelství ČSAV 1958

Janko, J.: Základy statistické indukce. Praha, Státní úřad statistický 1937

Kalton, G.: Introduction to Survey Sampling. Beverly Hills (Calif., USA), Sage 1983

Kendall, M. G. Stuart, A.: The Advanced Theory of Statistics. Vol 3: Design and Analysis, and Time Series. Londýn, Griffin 1966

Kendall, M.G. Stuart, A. Ord, J.K.: The Advanced Theory of Statistics, Vol. 3: Design and Analysis, and Time Series, 4.vyd.  Londýn, Griffin 1983

Kendall, M.G. Stuart, A.: The Advanced Theory of Statistics, Vol. 1: Distribution Theory. 4. vyd. London, Griffin 1991.

Kish, L.: Survey Sampling. New York, Wiley 1965

Konijn, H.S.: Statistical Theory of Sample Survey Design and Analysis. Amsterodam – Londýn, North-Holland Publishing Company 1973

Kordos, J.: Tablice minimalnej liczebności próbki i wielkości przedzialów ufności. Varšava, GUS 1967

Likeš, J. Cyhelský, L. Hindls, R.: Úvod do statistiky a pravděpodobnosti (Statistika A). Praha, VŠE 1993

Likeš, J. Laga, J.: Základní statistické tabulky. Praha, SNTL/Alfa 1978

Marek, L.: Statistické výpočetní prostředí. VŠE, Praha 1997

Murthy, M. N.: Sampling Theory and Methods. 2. vyd. Kalkata, Statistical Publishing Society 1977

Pecáková, I.: Statistické aspekty terénních průzkumů I. VŠE, Praha 1995

Powers, D. A., Xie, Y.: Statistical Methods for Categorical Data Analysis. Academic Press, San Diego 2000

Raj, D.: Sampling Theory. New York, McGraw – Hill 1968

Roubíček, V.: Grafické znázorňování ve statistice. Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, Praha 1963

Řehák, J., Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Academia, Praha 1986

Řezanková, H.: Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS. VŠE, Praha 1997

Řezanková, H., Hronová, S.: Statistická data. VŠE, Praha 2000

Sampford, M. R.: An Introduction to Sampling Theory. Edinburg, Oliver & Boyd 1962

Satin, A. – Shastry, W.: Survey Sampling. Ottawa, Statistics Canada 1983

Scheaffer, R.L. – Mendenhall, W. – Ott, R.L.: Elementary Survey Sampling, 5. vyd. Belmont (Calif., USA), Wadsworth 1996

Seger, J., Hindls, R., Hronová, S.: Statistika v hospodářství. ETC Publishing, Praha 1998

Schwarz, H.: Stichprobenverfahren. Berlín, Verlag Die Wirtschaft 1975

Slonim, M.H.: Stichprobentheorie leicht vorständlich dargestellt. Mnichov, Moderne Industrie 1969

Stuart, A. – Ord, J.K.: Kendall`s Advanced Theory of Statistics, Vol. 1: Distribution Theory. 5. vyd. London, Griffin 1987

Stuart, A.: Basic Ideas of Scientific Sampling, 3. vyd. Londýn, Griffin 1984

Sukhatme, P.V. – Sukthatme, B. V.: Sampling Theory of Surveys With Applications. 2. vyd. Ames, Iowa State University Press 1970

Sukhatme, P.V. – Sukthatme, B. V.: Sampling Theory of Surveys With Applications. 3. vyd. Ames, Iowa  State University Press 1984.

Tracy, D.S. - ed.: Symmetric Functions in Statistics. Proceedings of a symposium in honor of professor Paul S. Dwyer. Windsor (Ontario, Canada), University of Windsor 1972

Tracy, D.S.: Finite moment formulae and products of generalized k-statistics with a generalization of Fisher`s combinatorial method. PhD Thesis. University of Michigan, 1963

Vlach, V.: Nové použití výběrových metod ve statistice. Knižnice „Knihovna Statistického obzoru“, sv. 45, Praha, SÚS 1949.

Wang, C.M.: Moments, cumulants, product moments and relations inter se. Knižnice "Memoirs of the Faculty of Agriculture", National Taiwan University, sv. 1, č. II, 1947

Yates, F.: Sampling Methods for Censuses and Surveys, 4. vyd. Londýn, Griffin 1981

Zasępa, R.: Metoda reprezentacyjna. Varšava,  PWE 1972