Kvantitativní proměnná

Míry polohy

Pro kvantitativní proměnnou lze kromě charakteristik určených pro ordinální proměnnou použít navíc aritmetický průměr , počítaný podle známého vzorce

.

Míry variability

Pro určení variability základního souboru jsou používány rozptyl s2, směrodatná odchylka s a variační koeficient V, pro které platí:

,

 Výpočty

Výpočty výše uvedených charakteristik si můžete vyzkoušet na základě číselných hodnot xi , i = 1, 2, ... , n (desetinná čísla zadávejte s desetinnou tečkou), která zadáte do následujících políček (nemusíte vyplnit všechna):

 

i 1 2 3 4 5  
xi