Ordinální proměnná

Míry polohy

Kromě modální kategorie (viz nominální proměnná) patří u ordinální proměnné k mírám polohy též mediánová kategorie (Me). Je to kategorie, pro kterou kumulativní četnost (P) je 0,5 nebo vyšší, když pro předchozí kategorii byla kumulativní četnost menší než 0,5. To znamená, že PMe-1< 0,5 a PMe ³ 0,5. Dále lze vypočítat medián , a to dle vzorce

.

Míry variability

Pro určení variability základního souboru můžeme použít tzv. ordinální rozptyl dorvar (diskrétní ordinální variance), určený vzorcem

dorvar = .

Tato míra vyjadřuje, o kolik se liší všechny dvojice. Převedením na interval od 0 do 1 získáme normalizovaný ordinální rozptyl norm. dorvar, pro který platí

norm. dorvar = 2×dorvar / (K - 1) , norm. dorvar Î <0;1>

 Výpočty

Výpočty výše uvedených charakteristik si můžete vyzkoušet na základě absolutních četností ni (pouze přirozená čísla a nula) pro jednotlivé kategorie, které zadáte do následujících políček (nemusíte vyplnit všechna):

 

i 1 2 3 4 5  
ni