Chí-kvadrát test dobré shody

Nejznámějším a zřejmě nejpoužívanějším je test dobré shody. Testujeme hypotézu H0: pi = pi,0 , kde i = 1,2,...,K (K je počet kategorií) a , vůči alternativní hypotéze H1: H0 neplatí. Jestliže se konstanty pi,0 rovnají, pak můžeme nulovou hypotézu vyjádřit jako H0: p1 = p2 = ... = pK.

Pro npi,0 ł 5 se používá testové kritérium chí-kvadrát: . Tato náhodná veličina má za předpokladu, že platí hypotéza H0, chí-kvadrát rozdělení s (K-1) stupni volnosti, tj. C2 ~ C2(K-1). Vypočtenou hodnotu uvedeného testového kritéria C2 proto porovnáváme s kvantilem C21-a. Jestliže zamítáme H0, pak můžeme vytvořit znaménkové schéma odchylek, přičemž pro n ł 30 npi,0 > 5 využijeme aproximaci normovaným normálním rozdělením. Pro každou kategorii i vypočítáme normovanou hodnotu . Tyto hodnoty pak porovnáváme s kvantily náhodné veličiny s normovaným normálním rozdělením a určujeme stupeň odchýlení od hodnot pi,0.

Výstupem z programových systémů jsou empirické a teoretické četnosti pro jednotlivé kategorie a též rozdíly těchto četností. K vlastnímu vyhodnocení testu se vztahuje tabulka s hodnotou testového kritéria, počtem stupňů volnosti a minimální hladinou významnosti, od které zamítáme hypotézu H0.

 

Výsledky chí-kvadrát testu pro různá zadání lze porovnávat na stránce http://www.ruf.rice.edu/~lane/stat_sim/chisq_theor/index.html.

Pro hrací zařízení, které by mělo se stejnými pravděpodobnostmi generovat čísla od 1 do n (dále bude nazýváno n stěnná "kostka") lze výsledky zjistit pomocí následující aplikace (n <= 100).

 

Zadejte, kolikastěnnou kostkou chcete házet: (číslo od 3 do 100)

Zadejte, kolikrát chcete házet: (počet hodů by měl být alespoň 5x větší než počet stěn, viz výše)