Testování hypotéz

Nejznámějším testem pro jednu proměnnou je test o střední hodnotě, při kterém je nejčastěji používáno Studentovo t rozdělení - odtud název t test. Dále můžeme pomocí SPSS provádět binomický test, při němž testujeme, zda zjištěné četnosti u dichotomické proměnné odpovídají parametru binomického rozdělení pro jeden výběr (Bernoulliho rozdělení). Velmi známý je též chí-kvadrát test dobré shody, kterým sledujeme, zda zjištěné četnosti u jednotlivých kategorií odpovídají určitým teoretickým četnostem (zda je výběr reprezentativní). Obdobný je jednovýběrový Kolmogorov-Smirnovův test, který slouží k porovnání empirických četností s konkrétním rozdělením. Pro kategoriální proměnné lze v tomto případě vybrat pouze Poissonovo rozdělení.

Jednovýběrový t test

Testujeme nulovou hypotézu H0: m = m0 vůči alternativní hypotéze H1: m ą m0.

Dále je uveden výstup z příslušné procedury ze systému SPSS, který obsahuje jednak základní statistické charakteristiky (rozsah souboru, aritmetický průměr, výběrovou směrodatnou odchylku a směrodatnou chybu průměru), jednak hodnoty týkající se testu. Jsou to hodnota testového kritéria, počet stupňů volnosti, minimální hladina významnosti, od které zamítáme hypotézu H0 (pro oboustrannou alternativní hypotézu), rozdíl mezi aritmetickým průměrem a testovanou hodnotou. Pro úplnost je uvedena dolní a horní mez intervalu spolehlivosti pro tento rozdíl (diferenci).