Odhady a testy

 

Jestliže máme k dispozici hodnoty statistických znaků zjištěné pro výběrový soubor, pak můžeme odhadovat například parametry určitého rozdělení, které předpokládáme pro základní soubor. Odhadovat lze buď jedním číslem (bodový odhad) nebo pomocí intervalu (intervalový odhad).
Dále můžeme testovat hypotézy o parametrech předpokládaného rozdělení, tj. že parametr se rovná určité hodnotě.
V následujícím textu jsou zatím pouze naznačeny postupy při odhadech a testování hypotéz týkajících se četností zjištěných u jednotlivých kategorií sledované proměnné.