Regrese

 

Pod pojmem regrese rozumíme systematické změny jedněch veličin při změnách jiných veličin a popis těchto změn matematickými funkcemi. Snažíme se tedy napozorované hodnoty vyrovnat vhodnou matematickou funkcí. Celá výstavba regresního modelu bude mít několik fází. Jedná se především o

·        předběžnou analýzu dat (výpočet základních charakteristik, grafický průběh, studium věcných vztahů mezi veličinami apod.)

·        výběr vhodné funkce

·        odhad modelu - volba vhodného postupu při odhadu parametrů regresní funkce

·        verifikace modelu

 

 

 

Korelace

 

Pod pojmem korelace rozumíme lineární závislost mezi náhodnými veličinami.

 

 

Terminologie

 

Vysvětlovaná (závisle) proměnná - proměnná v regresním modelu, jejíž chování se snažíme vysvětlit, popsat matematickou křivkou. Tato proměnná vystupuje v modelu jako výsledek působení tzv. vysvětlujících proměnných. Jedná se tedy o proměnnou na levé straně regresní funkce a většinou ji označujeme symbolem Y.

 

Vysvětlující (nezávisle) proměnné - proměnné v regresním modelu, jejíž chování se vysvětluje chování závisle proměnné Y. Tyto proměnné vystupují v modelu jako příčinné proměnné, to znamená, že v důsledku jejich změny se mění vysvětlovaná proměnná. Jedná se tedy o proměnné na pravé straně regresní funkce a většinou je označujeme symbolem X, Z apod.

 

Poznámka: Pojem levá a pravá strana regresní rovnice je samozřejmě relativní, jde spíše o zažitou konvenci, která se však důsledně dodržuje. Totéž se týká i používaného značení.