Verifikace modelu

 

Verifikace neboli ověření modelu vychází především z ověření předpokladů, které jsme o klasickém regresním lineárním modelu učinili. Většina ověřovacích procedur je založena na studiu chování reziduí. Existují však i další postupy pro ověření kvality modelu. Při celkovém hodnocení odhadnutého modelu se především zaměříme na:

a)      dílčí t-testy

b)      celkový F-test

c)      index determinace

d)      rozklad součtu čtverců modelu na přínos jednotlivých proměnných

e)      autokorelace reziduí

f)        test normality reziduí

g)      test homoskedasticity reziduí

h)      test o nulovosti střední hodnoty reziduí