Úplná a neúplná statistická šetření

Úplné statistické zjišťování (šetření). V tomto případě se prošetří se všechny jednotky souboru, jde tedy o zjišťování vyčerpávající. Příkladem úplného zjišťování je soupis obyvatelstva (u nás nazývaný "Sčítání lidu, domů a bytů" – SLDB), dále sčítání zemědělských závodů (Agrocenzus), soupis maloobchodních prodejen aj.

Neúplné statistické zjišťování. Tehdy se předem (vědomě) počítá s tím, že zjišťování budou podrobeny pouze některé prvky (statistické jednotky), jde o zjišťování nevyčerpávající, nebo dílčí.

Úplné zjišťování má proti neúplnému tři nesporné přednosti:

  1. Za předpokladu, že nevznikají chyby, poskytuje úplné zjišťování zcela přesné charakteristiky souboru (úhrny a průměry, míry variability, míry závislosti, indexy apod.) Neúplné zjišťování poskytuje přesné charakteristiky pouze za prošetřenou část souboru; za celý soubor může poskytnout pouze přibližné hodnoty těchto charakteristik.

  2. Úplné zjišťování poskytuje nejen informace o souboru, ale také o každém jednotlivém prvku.

  3. Úplná zjišťování se setkávají s větším pochopením u respondentů (osob, institucí) než šetření neúplná (podložena zákonem či jinou právní normou, a že bývají doprovázena předběžnou osvětovou kampaní). Také obava z prozrazení soukromých údajů je zde podstatně menší.

Vedle těchto předností má však úplné zjišťování i některé nevýhody. Jsou to zejména:

  1. Praktická neproveditelnost těch šetření, která vedou k destrukci výrobků či zboží; velmi nákladné nebo neúnosně časově zdlouhavé šetření u rozsáhlých souborů, které by popřípadě u části souboru přineslo zcela chybné údaje a mnoho selhání (odmítnutí odpovědi – tzv. nonresponsi) apod.

  2. Nehospodárnost (vysoké náklady vzhledem k efektu získaných výsledků), časová náročnost, často pak i souběh obou těchto nevýhod.

Jisté meze použitelnosti úplného zjišťování vedou k tomu, že se často musíme uchýlit k některému zjišťování neúplnému. Ne ovšem každé nám dovolí získané výsledky zobecnit, tj. prohlásit je – byť jen přibližně – za obecně platné. Z tohoto hlediska je nutné rozlišovat různé druhy neúplného zjišťování.