Test normality reziduí

 

Při testu normality reziduí postupujeme standardním způsobem - používáme testy dobré shody. Testujeme tedy nulovou hypotézu:

H0: rezidua mají normální rozdělení

proti alternativě, že tomu tak není. Testové statistiky konstruujeme obvyklým způsobem - buď použijeme Chí-kvadrát test dobré shody nebo Kolmogorov-Smirnovův test.

 

 

 

Test homoskedasticity reziduí

 

Homoskedasticita by se dal volně přeložit zřejmě jako stejnorozptylovost. Podstatou tohoto testu je tedy ověření, že rezidua mají stejný konstantní rozptyl. Opakem homoskedasticity je tzv. heteroskedasticita neboli různorozptylovost. Konstrukce celého testu je poměrně složitou záležitostí a proto tento test ani nebývá běžně součástí komerčních statistických paketů. Z důvodů složitosti celého problému nám nezbývá, než odkázat čtenáře na literaturu věnovanou speciálně tomuto problému (např. P.Hebák, J.Hustopecký: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi, 1987)

 

 

 

Test o nulovosti střední hodnoty reziduí

 

K tomuto testu použijeme jeden z nejobvyklejších testů ve statistice, a sice jednovýběrový t-test.